Deklaracja dostępności

Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.popkolor.com

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Umieszczone materiały video nie posiadają napisów dla osób głuchych
 2. Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 4. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczna kwadratowa ikona po prawej stronie u góry):

 1. Podwyższony kontrast
 2. Styl czarno-biały
 3. Możliwość powiększenia liter
 4. Podkreślenie linków
 5. Czytelna czcionka
 6. Treści w negatywie
 7. Jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację  sporządzono dnia 30-11-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Publicznego Ogniska Plastycznego im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Maz.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Antosik
e-mail: popkolor@wp.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: 22 22 734 13 72 (w godz. 15-19).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Ognisko zajmuje parter budynku. Główne wejście używane na co dzień znajduje się od tyłu, od strony Stacji Kontroli Pojazdów. Jest dostępne dla osób na wózku inwalidzkim. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 1. Obok szkoły nie ma prywatnych miejsc parkingowych.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy administracji.
 3. W budynku jest oddzielna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48

tel.: 22 734 13 72

e-mail: popkolor@wp.pl

strona internetowa: www.popkolor.com

Skip to content