Regulamin konkursu “Mój świat”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt.,, MÓJ ŚWIAT ”

§1 Cele Konkursu

1. Popularyzacja zainteresowań artystycznych.

2. Poznawanie różnorodnych technik plastycznych.

3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które przedstawią indywidualne spojrzenie i pokażą posługiwanie się oryginalną techniką, ukazując dobry warsztat plastyczny.

§2 Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu o nazwie ,,Mój świat” jest Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim.

2. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim.

§3 Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, placówek pozaszkolnych oraz indywidualnych uczestników, w następujących kategoriach wiekowych:

1) 7-12 lat

2) 13-18 lat

3) od 18 lat

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

3. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: malarskiej, rysunkowej, graficznej rzeźbiarskiej, fotograficznej etc. w formacie dowolnym – jeśli na papierze nie mniejsze niż A3, natomiast odbitki foto co najmniej A4/20x30cm.

4. Prace plastyczne muszą być podpisane na odwrocie wg wzoru:

Czytelny podpis: imię, nazwisko

Wiek/ grupa wiekowa

Adres zamieszkania, telefon kontaktowy

Nazwa instytucji, adres Imię, nazwisko opiekuna

PROSIMY NIE ZWIJAĆ I NIE SKŁADAĆ PRAC !

5. Oczekujemy prac, które zaprezentują własne indywidualne spojrzenie na sztukę w wybranej technice.

6 . Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.

7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych ( Uchwała o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz.833, z późn. zm.).

8. Prace należy składać w terminie 18 listopada – 18 grudnia 2016 r. na adres: Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego Pl. Króla Zygmunta Starego 9A 05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem Konkurs ,,Mój świat” Uwaga ! Możliwa zmiana adresu naszej siedziby – ewentualne zmiany będą podane na naszej stronie.

9. Osoby biorące udział w konkursie proszone są o odebranie swoich prac do 15 kwietnia 2017 r. Prace nieodebrane w tym terminie przejdą na własność Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim.

10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie końcowej.

§4 Ocena prac konkursowych

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

2. Jury pod uwagę weźmie: • jakość wykonania • oryginalność

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§5 Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Lista laureatów zostanie opublikowana w dniu 10 marca 2017 r. na stronie internetowej POP - www.popkolor.com

2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.

3. Termin i miejsce rozdania nagród podamy w późniejszym terminie.

§6 Nagrody

Przewidziane są atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do udziału!

 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela sekretariat Publicznego Ogniska Plastycznego tel. 22 734 13 72