Rekrutacja

Wszyscy chętni na zajęcia w Ognisku muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy na dany rok szkolny oraz oświadczenia. Formularz można pobrać w linku poniżej, a następnie wypełniony przesłać na adres Ogniska: popkolor@wp.pl

Formularz można również wypełnić podczas rozpoczęcia roku 1.09.2020 o godz. 18 w Ognisku lub w terminie późniejszym - codziennie w tygodniu, podczas zajęć dydaktycznych.

Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia na rok szk. 2020/2021 do pobrania tutaj:

ZAPISY

Zarządzenie nr 2

dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Dyrektora Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim z dn. 01.06.2015 w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6. XII 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r Nr 7)

Zarządza się co następuje :

§ 1

W pracowniach Publicznego Ogniska Plastycznego ustalona jest następująca liczba miejsc przypisana do konkretnych pracowni.

Przemek Głowacki, poniedziałek, młodzież i dorośli - wiedza o sztuce – do 20 osób

Anna Kasperkiewicz, poniedziałek - ceramika dla dzieci - do 15 osób

Anna Kasperkiewicz, poniedziałek - ceramika dla dorosłych- do 20 osób

Anna Kasperkiewicz, poniedziałek - rysunek perspektywiczny - do 20 osób

Jakub Cwieczkowski, wtorek, młodzież i dorośli - rysunek i malarstwo - młodzież i dorośli - do 20 osób

Hanna Lekszycka - Jankowska, środa, młodzież i dorośli - fakultety artystyczne/malarstwo - do 20 osób

Franciszek Ledóchowski, czwartek, młodzież i dorośli - grafika - do 10 osób

Jakub Cwieczkowski, czwartek, młodzież i dorośli - akwarela - młodzież i dorośli - do 20 osób

Hanna Lekszycka - Jankowska, czwartek - zabawy plastyczne dla dzieci 7-9 lat - dwie grupy po 12 osób

Franciszek Ledóchowski, piątek, młodzież i dorośli - rysunek i malarstwo, przygotowanie do uczelni artystycznych - do 20 osób

Paweł Cabanowski, sobota - rysunek i ćwiczenia kolorystyczne - dla dzieci 9-12 lat - do 20 osób

Paweł Cabanowski, sobota - rysunek i ćwiczenia kolorystyczne - dla młodzieży od 13 lat - do 20 osób

Przemysław Konefał, sobota - kurs foto dla młodzieży od 13 lat - do 20 osób

Przemysław Konefał, niedziela, zajęcia z fotografii dla dorosłych - do 20 osób

§2

Do pracowni artystycznych przyjmowana są dzieci i młodzież od 6 roku życia.

§3

Uczestnicy biorący udział w zajęciach organizowanych w POP w roku szkolnym 2020/21 mogą składać deklarację o chęci kontynuacji zajęć potwierdzoną zgłoszeniem od 01.06 2020 do 26.06.2020 osobiście na miejscu w placówce albo do 31.08.2019 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej (zakładka-rekrutacja).

§4

Na wolne miejsca w grupach zgłoszenia przyjmowane są od 1.09.2020 do 30.09.2020 na podstawie formularza określonego przez dyrektora i składanego na miejscu w placówce.

§5

Zgłoszenia wypełniają uczestnicy kontynuujący zajęcia, jak również kandydaci.

§6

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej zawiera przede wszystkim:

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata;

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata;

e) formularz może zawierać inne informacje, istotne dla uczestnictwa w zajęciach w placówce.

§7

Jeżeli w wyniku zgłoszeń, liczba kandydatów jest wyższa od liczby miejsc na zajęcia rozwijające zainteresowania, na które nie są wymagane dodatkowe wymagania, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

§8

Jeżeli w wyniku złożonych zgłoszeń liczba kandydatów do pracowni wymienionych w §1 jest wyższa od liczy miejsc obowiązują następujące kryteria.

1) Kontynuacja zajęć z poprzedniego roku w POP. Opinia wykładowcy dokonana na podstawie osiągnięć kandydata w poprzednim roku, aktywność we wspólnych działaniach grupy, udział w prezentacjach swoich prac.

2) Uczestnictwo w innych zajęciach w tej samej placówce w poprzednim roku.

§9

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Wyniki rekrutacji będą podane do publicznej wiadomości 30 września 2020 r. poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki.

§10

Kandydaci nie zakwalifikowani są zapisywani na listy rezerwowe.

§11

Po ogłoszeniu listy uczestnicy potwierdzają przyjęcie do danej grupy na miejscu w placówce lub drogą elektroniczną w ciągu tygodnia od daty ogłoszenia wyników tj.: do 7.10.2020 r.

§12

Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jest określona w ustawie z dnia 16. XII. 2013 o zmianie ustawy w systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U . z 2014 r. Nr.7)

§13

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 1.10.2020 r. do 31.10.2020 r. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja w pierwszym etapie.

§14

Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej pozostały wolne miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych chętnych kandydatów nie stosuje się zasad rekrutacji. Przyjmowanie do grupy zajęciowej na wolne miejsca następuje według kolejności zgłoszeń podczas całego roku szkolnego.

§15

Komisja rekrutacyjna powołana jest przez Dyrektora POP. W skład komisji wchodzi nauczyciel prowadzący zajęcia i pracownik administracji. Regulamin prac komisji określony jest przez Dyrektora.

§16

Informacja o zasadach rekrutacji jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową placówki oraz zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w placówce.

Skip to content