Statut

STATUT PUBLICZNEGO OGNISKA PLASTYCZNEGO IM. JANA SKOTNICKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

§ 1 NAZWA PLACÓWKI I INNE INFORMACJE O PLACÓWCE 
1. Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego jest publiczną placówką artystyczną działającą na terenie Powiatu Grodziskiego 
2. Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim, zwane jest w dalszej części statutu „ Ogniskiem” lub „ placówką” .
3. Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim jest jednostką budżetową Powiatu Grodziskiego.
4. Siedziba placówki mieści się w Grodzisku Mazowieckim przy Plac Króla Zygmunta Starego 9A.

§ 2 ORGAN PROWADZĄCY I ORGAN NADZORUJĄCY PLACÓWKĘ 
1. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Grodziski.
2. Organem nadzorującym placówkę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej –Region Mazowiecki.

§ 3 CELE I ZADANIA PLACÓWKI
1. Publiczne Ognisko Plastyczne realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr256,poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszącymi się do szkolnictwa artystycznego, a w szczególności: - rozbudza i rozwija podstawowe zdolności plastyczne, - przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki, - oddziaływuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury, - przygotowuje najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia plastycznego. Publiczne Ognisko Plastyczne realizuje w/w cele poprzez: - prowadzenie zajęć w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania, - organizację imprez popularyzujących osiągnięcia słuchaczy, jak: wystawy, przeglądy, konkursy, plenery itp., - uczestniczenie w konkursach i prezentacjach regionalnych i ogólnopolskich, - nawiązywanie kontaktów ze szkołami, instytucjami kulturalnymi w kraju i za granicą, - współdziałanie ze środowiskami lokalnymi, organizacjami samorządowymi i innymi instytucjami w rozwijaniu działalności kulturalnej, w zakresie profilu nauczania i edukacji plastycznej dzieci i młodzieży. 
2. W Ognisku formą oceny jest zaliczenie semestralne na podstawie przeglądu prac. Po ukończeniu 2-letniego kursu słuchacz otrzymuje pisemne świadectwo-dyplom. - na każdych zajęciach prace są omawiane w trakcie korekty, - na przeglądach semestralnych wyrażane są opinie kilku wykładowców, - w przypadku pozytywnej oceny pracy, słuchacz uzyskuje wpis zaliczone, - w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 50% i braku prac – uzyskuje wpis niezaliczone, - w przypadku nieobecności pow. 90% słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy danej grupy, - podczas zajęć z wiedzy o sztuce przeprowadzane są pisemne formy sprawdzania wiedzy uczniów, do zaliczenia brana jest również aktywność i obecność na zajęciach. 
3. Ognisko Plastyczne może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na podstawie opracowanego programu eksperymentalnego zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną. 
4. W sposób instytucjonalny placówka nie prowadzi działalności w zakresie form opieki nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc. 
5. Ognisko współdziała z Rodzicami w zakresie nauczania, wychowywania i opieki. a) Rodzice mają prawo do znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych Ogniska. b) Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, rozwoju jego osobowości w procesie edukacji plastycznej, c) Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia artystycznego swoich dzieci, d) Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Ogniska i Radzie Pedagogicznej, a także organowi nadzorującemu Ognisko, opinii na temat pracy Ogniska, e) Rodzice mają prawo do wspierania Ogniska dobrowolnymi dotacjami. f) Rodzice dzieci młodszych są zobowiązani do przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania ich z zajęć. Jeżeli dzieci mają same wracać z zajęć, muszą mieć na to pisemną zgodę rodziców. g) Rodzice są zapraszani na spotkania na początku i końcu roku szkolnego, a także na przeglądy semestralne. h) Rodzice mogą współpracować z Ogniskiem na zasadzie uczestnictwa w Radzie Rodziców.
6. Placówka współpracuje z jednostkami Samorządowymi w obszarze powszechnej edukacji plastycznej wśród dzieci i młodzieży, działalności kulturalnej i realizacji zadań promocyjnych Powiatu Grodziskiego (konkursy, wystawy, plenery). 
7. Ognisko może współpracować z fundacjami, stowarzyszeniami i związkami twórców.

§ 4 ORGANY STATUTOWE OGNISKA
1. Organami Publicznego Ogniska Plastycznego są: a) Dyrektor b) Rada Pedagogiczna c) Rada Rodziców d) Samorząd uczniowski
2. DYREKTOR Do zadań Dyrektora należy: a) opracowywanie arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny, b) opracowywanie planu pracy ogniska na dany rok szkolny, c) reprezentowanie ogniska na zewnątrz, d) kierowanie bieżącą działalnością ogniska, e) ponoszenie odpowiedzialności za realizację programu nauczania, f) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z personelem Ogniska oraz określenie wysokości wynagrodzenia opierającego się na obowiązujących w tej sprawie przepisach i budżecie Ogniska, g) określenie zakresu obowiązków pracowników administracji i obsługi, h) nadzór nad przebiegiem nauczania i dokumentacją szkolną, i) podejmowanie decyzji o przyjęciu kandydatów do Ogniska, j) podejmowanie decyzji o skreśleniach słuchaczy, k) współpraca z Radą Pedagogiczną i Rada Rodziców l) dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, m) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Ogniska, n) zapewnienie warunków BHP.
3. RADA PEDAGOGICZNA W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Ogniska. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej za zgoda Rady lub na jej wniosek. Do zadań Rady Pedagogicznej należy: a) odbywanie zebrań plenarnych co najmniej dwa razy w roku przed i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Ognisko albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, b) zatwierdzanie planu pracy Ogniska, programu wychowawczego i systemu oceniania, c) zatwierdzanie promocji uczniów na podstawie rocznego przeglądu prac, d) ustalanie planu organizacji podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, e) opiniowanie organizacji pracy Ogniska, f) opiniowanie projektu planu finansowego Ogniska, g) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, h) opiniowanie propozycji Dyrektora dotyczącej przydziału nauczycielom stałych zajęć i prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych. i) ustalanie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Ogniska, j) przygotowywanie projektu statutu Ogniska i jego zmian, k) występowanie z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, l) protokołowanie zebrań m) nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, 
4. RADA RODZICÓW a) stanowi reprezentację rodziców słuchaczy, b) jest powoływana i działa w oparciu o Regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Ogniska, c) może występować do Dyrektora Ogniska z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Ogniska, d) opiniuje programy nauczania i projekt planu finansowego, e) w celu usprawnienia działalności statutowej Ogniska Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, może organizować odpowiednie działania i inicjatywy dla uzyskania takich funduszy. Zasady wydatkowania uzyskanych funduszy Rada Rodziców określa odrębnymi ustaleniami. 
5. SAMORZĄD UCZNIOWSKI a) w Ognisku działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. b) zasady działania i wyboru organów samorządu uczniowskiego określa opracowany i zatwierdzony przez niego regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Ogniska. c) może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ogniska. 
6. Zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi: a) zapewnia się każdemu organowi swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. b) uchwały Rady Pedagogicznej sprzeczne z prawem wstrzymuje Dyrektor Ogniska, powiadamiając organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. c) negocjatorem między organami jest Dyrektor Ogniska, pilnujący przestrzegania prawa i postanowień statutowych. d) w sprawach związanych z działalnością Ogniska, w których organy nie osiągają porozumienia, decyduje Dyrektor Ogniska. e) zgodnie z prawem oświatowym każdy z organów ma możliwość do odwoływania się do instancji poza Ogniskiem.

§ 5 NAUCZANIE 
1. Czas trwania nauki w Ognisku Plastycznym dla każdego przedziału wiekowego wynosi dwa lata. 
2. Ognisko prowadzi działy nauczania: a) dział dziecięcy. b) dział młodzieżowy 
3. Dział dziecięcy obejmuje następujące przedmioty nauczania : a) rysunek i ćwiczenia kolorystyczne b) modelowanie 
4. Dział młodzieżowy obejmuje następujące przedmioty nauczania : a) rysunek i malarstwo b) fakultety artystyczne (grafika, fotografia i film) c) wiedza o sztuce 
5. Nauczanie odbywa się w grupach ćwiczeniowych. Podziału na grupy i przydziału ilościowego godzin w grupach z poszczególnych przedmiotów nauczania dokonuje Dyrektor Ogniska, na podstawie obowiązującego rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych .
6. Podstawową formą pracy są zajęcia lekcyjne z poszczególnych przedmiotów nauczania : a) godzina lekcyjna przeznaczona na zajęcia artystyczne i wiedzę o sztuce trwa 45 minut,

§ 6 BIBLOTEKA 1. W Ognisku działa punkt biblioteczny, z którego korzystają nauczyciele i uczniowie na zasadach określonych przez Dyrektora.

§ 7 ORGANIZACJA OGNISKA 
1. Organizację Ogniska w danym roku szkolnym określa Dyrektor na podstawie sporządzonego arkusza organizacyjnego placówki. a) arkusze organizacyjne placówki zawiera liczbę pracowników i uczniów, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, b) arkusze organizacyjne tworzone są na podstawie ramowego planu nauczania i uwzględniają plan pracy placówki, c) arkusz organizacyjny na następny rok szkolny Dyrektor Ogniska przedstawia organowi prowadzącemu do dn. 30 kwietnia , d) organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacyjny, po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną Ogniska, e) arkusze określają organizację placówki na rok szkolny a wszelkich zmian w ciągu tego okresu dokonuje się na podstawie aneksów zatwierdzonych przez organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Ogniska. 
2. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. a) w organizacji roku szkolnego przewidziane są ferie szkolne i przerwa wakacyjna, b) terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, terminy ferii szkolnych i dni wolnych od nauki określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu. 
3. Tygodniowy plan zajęć dydaktycznych wynikających z organizacji placówki ustala Dyrektor Ogniska na podstawie : a) zatwierdzonego arkusza organizacyjnego placówki na dany rok szkolny. b) zasad i przepisów ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 8 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY OGNISKA 1. Ognisko zatrudnia nauczycieli o szczególnych kwalifikacjach i wymaganiach potrzebnych do pracy w szkołach i placówkach kształcenia artystycznego określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
2. Nauczyciel musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w wyższej szkole plastycznej na kierunku ( specjalności ) zgodnym z nauczanym w placówce przedmiotem artystycznym oraz przygotowaniem pedagogicznym niezbędnym do pracy w szkołach i placówkach artystycznych.
3. Wymiar czasu pracy nauczycieli Ogniska określa ustawa Karta Nauczyciela . a) pensum dydaktyczne na 1 etat dydaktyczny wynosi 18/18 ( 18 godzin dydaktycznych w rozliczeniu tygodniowym ), b) ze względu na specyfikę organizacji pracy placówki nauczyciele są zatrudniani w niepełnym wymiarze godzin. 
4. Zasady wynagradzania nauczycieli określa organ prowadzący na podstawie aktualnych przepisów prawnych w tym względzie.
5. Nauczyciel Ogniska prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, oraz jest odpowiedzialny za jej wyniki i jakość. 
6. Nauczyciel jest w szczególności zobowiązany do: a) organizacji zajęć w sposób zapewniający życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów - dotyczy to zarówno zajęć w Ognisku, jak i poza nim, b) właściwej organizacji zajęć - odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, c) dbałości o pomoce dydaktyczne i dbania o sprawność innego wykorzystywanego sprzętu Ogniska, d) wspieranie rozwoju uczniów, ich zdolności i zainteresowań, e) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów, f) doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej. 7. Ognisko zatrudnia pracowników niepedagogicznych administracyjno-obsługowych a) ze względów organizacyjnych, zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówce może być w niepełnym wymiarze godzin . b) wymiar czasu pracy pracowników niepedagogicznych na 1 etat określa ustawa Kodeks Pracy. c) zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych określa organ prowadzący na podstawie aktualnych przepisów prawnych w tym względzie. d) do podstawowych obowiązków pracowników niepedagogicznych należy: - rzetelne i terminowe wykonywanie pracy, -przestrzeganie procedury załatwiania spraw ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa i poszanowaniem interesu petentów oraz interesu Ogniska, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych, - przestrzeganie zasad współżycia społecznego

§ 9 WICEDYREKTOR I INNE STANOWISKA KIEROWNICZE W PLACÓWCE 
1. Organizacja pracy Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim nie przewiduje stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych .

§ 10 SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI PODCZAS ZAJĘĆ W OGNISKU, BHP PLACÓWKI 
1. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. a) nad grupą uczniów przebywającymi w Ognisku podczas zajęć dydaktycznych sprawuje opiekę nauczyciel prowadzący te zajęcia i dba w tym czasie o ich bezpieczeństwo, b) wyznaczony przez dyrektora nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych poza Ogniskiem i odpowiada w tym czasie za ich bezpieczeństwo. 
2. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie opieki i BHP pracy z uczniem w placówce określają przepisy wewnętrzne - instrukcje i regulaminy : a) Regulamin Pracowni Ogniska, b) Regulamin wycieczki i plenerów malarskich i fotograficznych, c) Instrukcja dla opiekunów wycieczki – pleneru 
3. Nauczyciele i uczniowie korzystają z pomieszczeń placówki w czasie wyznaczonym przez tygodniowy plan zajęć. a) w przypadku innych działań związanych z bieżącą pracą placówki uczniowie pod opieką nauczyciela mogą przebywać w pomieszczeniach Ogniska, po poinformowaniu dyrektora placówki, b) w przypadku innych działań związanych z bieżącą pracą placówki nauczyciele i inni pracownicy mogą przebywać w pomieszczeniach Ogniska, po poinformowaniu dyrektora placówki, c) w uzasadnionych przypadkach nie związanych z bieżącą pracą placówki pracownicy, nauczyciele i uczniowie mogą też korzystać z pomieszczeń placówki na zasadach określonych przez dyrektora Ogniska.

§ 11 REKRUTACJA UCZNIÓW 
1. Przyjęcia do Ogniska Plastycznego dokonuje się na podstawie : a) pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów prawnych bądź pełnoletniego kandydata b) badania przydatności tj. sprawdzenie uzdolnień i predyspozycji w zakresie wybranej specjalności, którą przeprowadza nauczyciel prowadzący na pierwszych zajęciach na podstawie której Dyrektor Ogniska potwierdza bądź nie, przyjęcie kandydata w poczet słuchaczy Ogniska . c) zapisy do Ogniska są przyjmowane do 31 sierpnia, lecz w miarę wolnych miejsc jest możliwa rekrutacja uzupełniająca. d) w Ognisku znajduje się rejestr osób przyjętych na dany rok szkolny,

§ 12 SŁUCHACZE OGNISKA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
1. Słuchacz ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, b) opieki wychowawczej, ochrony przed przemocą, ochrony poszanowania godności, c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, d) swobody wyrażania myśli i przekonań, e) rozwijania zainteresowań, umiejętności, zdolności i talentów, f) rzetelnej oceny swojej pracy oraz informacji na temat dalszych możliwości rozwoju artystycznego i kierunków kształcenia. 
2. W przypadku naruszenia praw słuchacz, szczególnie zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, słuchacz lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora Ogniska. a) w terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi Dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytuacji i orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, o czym powiadamia zainteresowane strony. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, o ile która z zainteresowanych stron takiej formy zażąda lub każdorazowo w przypadku odwołania którejś ze stron od niniejszego orzeczenia. b) stronie skarżącej i oskarżanej przysługuje odwołanie do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, które należy złożyć w terminie czternastu dni od wydania orzeczenia przez Dyrektora. c) nauczyciel ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora na zasadach określonych w Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego. 
3.Obowiązkiem Słuchacz jest: a) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i życiu społecznym Ogniska b) powiadomienie telefonicznie lub mailowo nauczyciela i usprawiedliwienie ewentualnej nieobecności na zajęciach c) przestrzeganie zasad kultury współżycia wobec nauczycieli, pracowników placówki, kolegów i innych osób, z którymi się kontaktuje d) Słuchacz może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie Ogniska za zgodą nauczyciela i w sposób nie zakłócający spokój na zajęciach. e) dbanie o wspólne dobro, majątek, ład i porządek w Ognisku. f) przestrzeganie Statutu, Uchwał i zaleceń organów Ogniska g) przestrzeganie zasad BHP 
4. Słuchacz może być skreślony z listy Słuchaczy Ogniska w przypadku: a) gdy nie przestrzega zasad kultury i norm współżycia społecznego w odniesieniu do nauczycieli, kolegów, pracowników placówki i innych osób a jego zachowania mają charakter działania celowego. b) celowego niszczenia mienia Ogniska, c) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach - wynoszącej 50 procent i więcej w stosunku do wszystkich zajęć w jednym półroczu bieżącego roku szkolnego, d) Rada Pedagogiczna Ogniska może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia Słuchacza z listy Słuchaczy Ogniska.
5. Słuchacze mogą być nagradzani : a) za wyróżniającą aktywność i pracę na zajęciach artystycznych Ogniska, b) za wyróżniającą aktywność społeczną na rzecz środowiska uczniów Ogniska Plastycznego, c) za wyróżniającą aktywność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, d) za osiągnięcia artystyczne w postaci wystaw i prezentacji własnego dorobku artystycznego, e) za udział w konkursach plastycznych oraz konkursach wiedzę o sztuce i kulturze. 
6. Ognisko nagradza uczniów: listami pochwalnymi, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 7. O przyznaniu uczniowi nagrody decyduje Rada Pedagogiczna Ogniska . a) na wniosek nauczyciela – opiekuna grupy ćwiczeniowej, do której uczeń uczęszcza, b) na wniosek Dyrektora placówki. 
8. Nagrody wręczane są Słuchaczom: a) w sposób uroczysty, widoczny dla całej społeczności Ogniska, b) osobiście przez Dyrektora, który reprezentuje Radę Pedagogiczną Ogniska Plastycznego. 
9. Ognisko informuje rodziców o przyznanej słuchaczowi nagrodzie . 
10.Słuchacze mogą być karani za nieprzestrzeganie regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Ognisku Plastycznym lub naruszenie norm współżycia społecznego. a) o zastosowaniu wobec słuchacza kary mogą wnioskować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej, b) Rada Pedagogiczna podejmuje kolegialnie decyzję upoważniającą Dyrektora do zastosowania wobec Słuchacza kary, c) Ognisko może w stosunku do Słuchaczy stosować następujące kary : upomnienie ustne, nagana na piśmie, skreślenie z listy słuchaczy. 
11. Ognisko ma obowiązek informowania rodziców słuchacza o zastosowanych wobec niego karach. 
12. Słuchacz (rodzic) ma prawo odwoływać się od zastosowanej kary w następującym trybie: a) w ciągu siedmiu dni od zastosowania kary ma prawo zgłosić pisemne odwołanie do Dyrektora placówki, b) w ciągu siedmiu dni od otrzymania odwołania Dyrektor jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi pisemnej, po przedstawieniu i przeanalizowaniu odwołania na Radzie Pedagogicznej. c) decyzja Dyrektora jest ostateczna – przed upłynięciem czternastu dni jest zobowiązany przekazać ją Słuchaczowi (rodzicowi) osobiście lub listem poleconym.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Ognisko używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Ognisko prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Zasady prowadzenia przez Ognisko gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy. Statut niniejszy wraz z wprowadzonymi zmianami oraz nową redakcją został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Publicznego Ogniska Plastycznego im. Jana Skotnickiego na posiedzeniu w dniu 06.02.2015 r.

Skip to content