Obowiązek informacyjny RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem danych jest Dyrektor Publicznego Ogniska Plastycznego im. Jana Skotnickiego mgr sztuki Jakub Cwieczkowski
  2. Inspektorem danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, kontakt: iod@drmendyk.pl , tel. 507-054-139. W sprawie pytań proszę się również zwracać do sekretariatu Ogniska.
  3. Przetwarzanie odbywa się w celach określonych w ustawie prawo oświatowe i innych przepisów prawa.
  4. Zbieranie dodatkowych danych osobowych (jak np. wizerunek) odbywa się na podstawie zgody, która jest dobrowolna i może być odwołana. Kwestie wykorzystania wizerunku reguluje dodatkowo art. 81 Prawa Autorskiego.
  5. Okres przechowywania Państwa danych został określony w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów.
  6. Dostęp do Państwa danych posiadają upoważnieni pracownicy szkoły.
  7. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych. Dostęp do danych odbywa się w sekretariacie Ogniska.
  8. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO)
  9. Przekazanie danych osobowych w zakresie w/w jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.

Skip to content