obowiązek informacyjny RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Dyrektor Publicznego Ogniska Plastycznego im. Jana Skotnickiego mgr sztuki Jakub Cwieczkowski

2. Inspektorem danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, kontakt: iod@drmendyk.pl tel. 507-054-139, W sprawie pytań proszę się również zwracać do sekretariatu Ogniska.

3. Przetwarzanie odbywa się w celach określonych w ustawie prawo oświatowe i innych przepisów prawa.

4. Zbieranie dodatkowych danych osobowych (jak np. wizerunek) odbywa się na podstawie zgody, która jest dobrowolna i może być odwołana. Kwestie wykorzystania wizerunku reguluje dodatkowo art. 81 Prawa autorskiego.

5. Okres przechowywania Państwa danych został określone w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów.

6. Dostęp do państwa danych posiadają upoważnieni pracownicy szkoły oraz przedsiębiorstwa z którymi zawarto umowy powierzenia (e-dzienniki).

7. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych. Dostęp do danych osobowych odbywa się poprzez e dziennik lub w sekretariacie szkoły.

8. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO)

9. Przekazanie danych osobowych w zakresie w/w jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.

Skip to content